ساعات کاری شرکت: ۹ الی ۱۷
امروز: پنج شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۹

مسئولیت اجتماعی

زندگی آوازی است که به جان ها جاری است
زندگی نغمه سازی است که در دست نوازشگر ما است
زندگی لبخندی است که نشسته به لبان من و تو
زندگی یک رویا است که تو امروز به آن می نگری
زندگی یک بازی است که تو هر لحظه به آن می خندی
زندگی خواب خوش کودک احساس من است

0