Middle focus zoom lens

  • Throw ratio

    2.38:1 to 3.26:1 (XGA model)
    2.34:1 to 3.19:1 (WUXGA model)