Middle focus zoom lens

  • Throw ratio

    2.34:1 to 3.19:1 (WUXGA)