Throw ratio

2.67:1 to 3.42:1 (XGA model)
2.62:1 to 3.36:1 (WUXGA model)