Middle focus zoom lens

  • Throw ratio

    3.36:1 to 6.23:1 (XGA model)
    3.30:1 to 6.11:1 (WUXGA model)